ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC

ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN
VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÓI CHUNG

Decolgen do Công ty TNHH United International Pharma sở hữu và điều hành (sau đây gọi tắt là "UIP"). Xin vui lòng đọc các điều kiện và điều khoản (sau đây gọi tắt là "các điều khoản") trên trang web (sau đây gọi tắt là "trang web") của Decolgen (sau đây gọi tắt là "Decolgen", "chúng tôi", "công ty chúng tôi", hoặc "của chúng tôi"). Việc sử dụng Trang web này tôi phải tuân thủ các điều khoản và quy định của pháp luật. Với việc tiếp cận và truy cập Trang web này, khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và chấp thuận các điều khoản này.

UIP có quyền thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng trang web sau khi các điều khoản đã được thay đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp thuận các điều khoản sửa đổi này. Nếu khách hàng đồng ý với các điều khoản này thì có thể sử dụng Trang web này, nếu không thì không nên sử dụng.

Phiên bản hiện nay của các điều khoản sẽ được duy trì trên Trang web này. Khách hàng không thể tạo ra liên kết từ bất kỳ trang web nào đến bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi ngoài trang chủ mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Nếu khách hàng liên kết đến Trang web này, khách hàng phải tự chịu rủi ro.

Các đề mục sử dụng trong các điều khoản này chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho người đọc và các đề mục này không được sử dụng để xác định ý nghĩa hoặc giải thích các điều khoản này.

THẨM QUYỀN

Trang web này do Công ty TNHH United International Pharma và các đơn vị liên kết vận hành và quản lý.

Trang web này, các dịch vụ và sản phẩm có trên Trang web này chỉ nhằm để cho các công dân Việt Nam sử dụng.

Chúng tôi không cam kết rằng tất cả các tài liệu, sản phẩm có trên hoặc thông qua Trang web này là phù hợp và có thể sử dụng ở các nước khác. Nghiêm cấm việc tiếp cận với Trang web này từ các nước nơi các tài liệu hoặc sản phẩm đó bị coi là bất hợp pháp hoặc bị hạn chế.

Nếu sử dụng Trang web này ở bên ngoài Việt Nam, khách hàng phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Các điều khoản này sẽ được giải thích phù hợp và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả và quyền thương hiệu) trong tất cả các tài liệu được giới thiệu hoặc có tại Trang web này thuộc về UIP trừ khi có quy định khác. Nếu chủ sở hiệu của bất kỳ tài liệu nào công bố trên Trang web này không phải là UIP, các quyền của khách hàng liên quan đến tài liệu đó sẽ được xác định bởi quyền tác giả của chủ sở hữu tài liệu có liên quan.

Trừ khi có quy định khác, khách hàng được phép sao chép các nội dung được UIP công bố trên Trang web này để sử dụng cho các mục đích phi thương mại với điều kiện là khách hàng giữ lại và thể hiện thông báo về quyền tác giả trên tài liệu đó. Một số nội dung chi tiết có thể có các điều kiện và điều khoản cụ thể hơn và trong trường hợp đó các điều kiện và điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng thay cho quy định cho phép nói chung này.

Trừ trường hợp nêu trên, tất cả các quyền đối với Trang web này (bao gồm quyền trong các nội dung, hình ảnh, sự lựa chọn, bố trí và thiết kế trang web nói chung) được bảo hộ và không được trao hay cấp phép đối với bất kỳ quyền tác giả, quyền sáng chế, quyền thương hiệu hay các quyền sở hữu trí tuệ khác của UIP hoặc của bất kỳ bên nào khác như là hệ quả của việc công bố tài liệu trên Trang web này. Không được sao chép, sửa chữa hay phân phá toàn bộ hoặc một phần tài liệu liệu trên Trang web này (trừ các thông cáo báo chí của toà soạn) hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản (bao gồm hình thức email) của UIP.

GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP CẬN

Trừ khi được UIP cho phép một cách rõ ràng, nghiêm cấm việc tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận với các khu vực khác của hệ thống máy tính của UIP computer hoặc thông tin khách có trong hệ thống vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng robot, spider, quy trình hoặc thiết bị tự động hoặc điều khiển bằng tay để "cào màn hình", điều khiển "nguồn", hoặc sao chép các trang web khác trên Trang web này hoặc nội dung của Trang web mà không được sự đồng ý bằng văn bản của UIP. Khách hàng gửi thư rác cho các người sử dụng khác của Trang web này vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình thông dụng nhằm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của Trang web này. Khách hàng đồng ý không thực hiện hành động áp đặt tải trọng lớn hoặc không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của UIP. Khách hàng không được sử dụng các kỹ thuật tạo khung để ghép thương hiệu, lô gô, tên thương mại hoặc thông tin khác của UIP bao gồm hình ảnh, khung, nội dung hay bố cục/thiết kế tìm thấy trên bất kỳ phần nào của Trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của UIP.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

UIP luôn cố gắng đảm bảo thông tin trên Trang web này là chính xác và kịp thời nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hay sự gián đoạn nào. Khách hàng phải tự chịu rủi ro đối với việc sử dụng Trang web này.

Các tài liệu, sản phẩm và thông tin có trên hoặc được công bố thông qua Trang web này được cung cấp "như thể hiện" và "như sẵn có". Không có sự đảm bảo một cách rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin có trên Trang web này hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay tài liệu nào được giới thiệu trên Trang web này trong phạm vi pháp luật cho phép.

Các liên kết trên Trang web này có thể dẫn đến các trang web khác và một số thông tin trên Trang web này do bên thứ ba cung cấp. UIP không chịu trách nhiệm về tính kịp thời hay tính chính xác của các thông tin đó. Khách hàng phải trực tiếp xác minh các thông tin đó với bên thứ ba. Việc đăng liên kết đến trang web khác hoặc đề cập đến sản phẩm hay dịch vụ với tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hay các thông tin khác trên Trang web này không thể hiện hay hàm ý là UIP khuyến nghị hay đồng tình với các thông tin này. Khách hàng tự chịu rủi ro khi tiếp cận với các trang web được liên kết thông qua Trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự truy cập của khách hàng vào các trang web liên kết.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực giữ bảo mật các thông tin và tài liệu có trên Trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi phá hoại an ninh ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo Trang web này là hoàn toàn an toàn.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VỀ Y TẾ

Thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn ý kiến tư vấn và khuyến nghị) và dịch vụ trên Trang web này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục nói chung và không phải là ý kiến tư vấn về y tế hay chăm sóc sức khỏe đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào và cũng không thay thế ý kiến tư vấn về y tế hay ý kiến chuyên môn và dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có bằng cấp chuyên môn và biết rõ về các điều kiện sức khỏe và tình trạng khác biệt của khách hàng. Khách hàng phải luôn xin ý kiến tư vấn của bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có bằng cấp chuyên môn liên quan đến tình trạng sức khoẻ và đặc biệt là trước khi bắt đầu một liệu trình mới. Không nội dung nào trên Trang web này được sử dụng cho mục đích chuẩn đoán hoặc điều trị y tế. Các thông tin, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp trên cơ sở nhận thức rằng chúng tôi hoặc nhà cung cấp hay người sử dụng không tham gia cung cấp dịch vụ hay ý kiến tư vấn về pháp lý, y tế, tư vấn hay các dịch vụ hoặc ý kiến tư vấn chuyên môn hác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến bất kỳ hành động hay việc không hành động nào mà khách hàng thực hiện trên cơ sở thông tin, dịch vụ hay các tài liệu khác có trên Trang web này hoặc các sản phẩm được cung cấp thông qua Trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ VỀ NỘI DUNG

Chúng tôi không có khả năng giám sát, biên tập hay quản lý việc khách hàng và những người sử dụng khác sử dụng nội dung, thông tin và các tài liệu khác có được thông qua Trang web này.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, thông tin và các tài liệu được truy cập hoặc cung cấp thông qua Trang web này. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung, thông tin hay các tài liệu khách được tải, đăng, email hoặc được truyền, tiếp cận hay có được thông qua việc sử dụng Trang web này.

ĐĂNG TẢI THÔNG TIN

Nếu khách hàng đăng, tải, email hay truyền bất kỳ nội dung, hình ảnh, ảnh chụp hay tài liệu khác (sau đây gọi tắt là "nội dung") lên Trang web này, khách hàng ghi nhận các nội dung đó sẽ được các khách hàng khác xem trên Trang web.

Quan điểm của khách hàng nêu trong các nội dung đó không phản ánh quan điểm của UIP. Cụ thể, chúng tôi tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị rằng "sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi".

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NHÓM THẢO LUẬN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG KHÁC

Mặc dù chúng tôi có thể giám sát hoặc rà soát các nội dung thảo luận, tán gẫu, đăng tải, bộ sưu tập ảnh, thông tin truyền lên, bảng tin hoặc các phương tiện thông tin khắc được thiết kế để khách hàng có thể giao tiếp với người khác (sau đây gọi chung là "hoạt động cộng đồng") trên Trang web này tuỳ từng thời điểm, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động cộng đồng trên Trang web của chúng tôi hoặc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, lời nói xấu, phỉ báng, vu cáo, bỏ sót, nói dối, sai sự thật hoặc ý kiến hay hành vi gian dối, lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, nguy hiểm hoặc không chính xác, hành vi vi phạm hoặc phi pháp có trong bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét lại các tin nhắn và tài liệu được truyền và tiếp cận thông qua các hoạt đồng tại mọi thời điểm và công bố bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi cho là cần thiết để đáp ứng quy định của pháp luật, quy định, quy trình pháp luật, đề nghị của chính phủ hoặc bộ luật. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng và truy cập của khách hàng đối với một hoặc toàn bộ các hoạt động cộng đồng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi không giám sát hay rà soát nội dung của các trang không thuộc Trang web này hay bất kỳ trang web nào khác có liên kết với Trang web của chúng tôi và không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web khác hay đối với bất kỳ sai sót, lời nói xấu, phỉ báng, vu cáo, bỏ sót, nói dối, sai sự thật hoặc ý kiến hay hành vi gian dối, lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm, báng bổ, nguy hiểm hoặc không chính xác, hành vi vi phạm hoặc phi pháp có trong bất kỳ thông tin nào trên các trang web khác.

Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng chỉnh sửa, xoá hoặc ngừng đăng tải tài liệu hoặc giao tiếp thông qua Trang web này mà chúng tôi cho là trái phép, giả dối, chướng mắt, bị nghiêm cấm, phỉ báng, trái phép, không phù hợp hoặc trái với các điều khoản truy cập. Nếu khách hàng không thực hiện theo yêu cầu, chúng tôi có thể chỉnh sửa, xoá, chặn hoặc ngắt kết nối với thông tin hoặc phương tiện giao tiếp đó.

Khách hàng không được đăng tải hoặc phát tán bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, vi phạm, đe doạ, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, kích động, khiêu dâm, báng bổ hoặc bất kỳ tài liệu nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội hình sự, tạo ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, vi phạm quy định của pháp luật.

BẤT KỂ NGUYÊN TẮC CHUNG NÊU TRÊN

Khách hàng không được sử dụng Trang web này để phát tán bất kỳ email thương mại, email rác không theo yêu cầu hoặc cố tình gửi các tài liệu đính kèm có dung lượng lớn cho một người nhận.

Không được cố gắng tiếp cận trái phép hoặc cố gắng can thiệp hoặc ảnh hưởng đến chức năng, sự vận hành thông thường hoặc an ninh của bất kỳ mạng lưới, hệ thống, thiết bị máy tính, thiết bị, dữ liệu hay thông tin nào. Khách hàng không được sử dụng Trang web này để thực hiện các hoạt động can thiệp khả năng người khác có thể tiếp cận hay sử dụng Trang web này hay Internet

Không được sử dụng Trang web này để theo dõi bất kỳ dữ liệu, thông tin hay sự liên lạc nào trên bất kỳ mạng lưới hay hệ thống nào mà không được phép hoặc không được thu thập hay cố gắng thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được họ cho phép hay đồng ý.

SỬ DỤNG THÔNG TIN DO KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

Tất cả các đề xuất hay ý tưởng về sản phẩm hay quảng cáo hoặc thông tin khác cung cấp cho UIP thông qua Trang web này không được coi là thông tin mật và không thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Tất cả thông tin đó thuộc sở hữu độc quyền của UIP cho bất kỳ mục đích nào, cho dù là mục đích thương mại hay mục đích khác mà không cần phải thông báo hay bồi thường cho khách hàng

TRÁCH NHIỆM CỦA UIP

Trong bất kỳ trường hợp nào, UIP không chịu trách nhiệm theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm hành vi vô ý hoặc vi phạm các nghĩa vụ) hoặc trách nhiệm khác đối với:

Thiệt hại (trực tiếp, vô ý, cụ thể, hậu quả, gián tiếp hoặc mang tính phạt) dưới bất kỳ hình thức nào;

Chi phí hoặc lệ phí tăng thêm;

Việc mất lợi nhuận, hoạt động kinh doanh, hợp đồng, thu nhập hoặc khoản tiết kiệm dự kiến phát sinh hoặc có liên hệ với việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Trang web này, các trang web liên kết hoặc bất kỳ tài liệu nào có trên các trang web này.

Khách hàng đồng ý nếu chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại hoặc tổn thất, tổng số tiền bồi thường mà UIP phải trả cho khách hàng đối với thiệt hại, tổn thất và hệ quả của hành động (cho dù là trong trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm nhưng không hạn chế hành vi vô ý, bồi thường theo hợp đồng hoặc hình thức khác) không vượt quá số tiền mà khách hàng phải trả để truy cập Trang web này nếu có.

BẢO ĐẢM

Khách hàng đồng ý bảo đảm chúng tôi không phải chịu thiệt hại từ các hành động, quá trình tố tụng, tổn thất (bao gồm thiệt hại về kinh tế và thiệt hại về lợi nhuận), nợ, thiệt hại, yêu cầu bồi thường, yêu cầu trả tiền, chi phí và lệ phí (bao gồm phí luật sư trên cơ sở hợp đồng luật sư-khách hàng) cho dù các thiệt hại này là không dự đoán trước, trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, là hệ quả hoặc gián tiếp từ hoặc có liên hệ với bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của khách hàng hoặc hành vi vi phạm các điều khoản này hoặc có liên quan đến yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Khi có yêu cầu của chúng tôi, khách hàng đồng ý sẵn sàng trợ giúp trong quá trình bào chữa hoặc giải quyết các thủ tục đó bao gồm cả việc tham gia với tư cách là người cùng bị kiện.

SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

UIP sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích chính nêu trong Chính sách bảo mật thông tin này, cho các mục đích khác được công bố tại thời điểm thu thập hoặc cho các mục đích có liên quan. Bất kỳ thông tin cá nhân nào cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển hoặc gửi ra bên ngoài Việt Nam cho các mục đích nêu trong Thông báo này.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc công bố thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau:

Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng hoặc trả lời thắc mắc của khách hàng;

Cung cấp cho bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi nhờ bên thứ ba hỗ trợ cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, chúng tôi ký hợp đồng với bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi thực hiện chức năng gửi thư ra bên ngoài;

Cung cấp cho các thực thể khác trực thuộc UIP, để giúp phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ khác và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi nói chung;

Đối với việc tiếp thị trực tiếp sản phẩm và dịch vụ. Nếu chúng tôi liên hệ với khách hàng mà không được sự đồng ý trước, chúng tôi sẽ cho khách hàng cơ hội đề từ chối liên hệ tiếp thị trong tương lai;

Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng cung cấp và không công bố cho bên thứ ba không được nêu trong Chính sách này trừ trường hợp chúng tôi phải công bố theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp khách hàng đã đồng ý với việc công bố thông tin.

HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu có bất kỳ phần nào của các điều khoản này không thể thực hiện được một phần hoặc toàn phần, việc không thực hiện đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác trong các điều khoản này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

United International Pharma (có thể bao gồm các công ty con, công ty liên kết và các thực thể thuộc sở hữu chung trong tương lai) (sau đây gọi tắt là "UIP") sở hữu và quản lý các sản phẩm Decolgen và các dịch vụ liên quan đã nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo mật và sự nhạy cảm của dữ liệu thông tin. Theo quy định của Luật Bảo vệ thông tin cá nhân 2010 (sau đây gọi tắt là "Luật"), thông báo này (sau đây gọi tắt là "Thông báo") nhằm cung cấp thông tin về việc chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân như thế nào.

Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi hoặc nhờ chúng tôi cung cấp dịch vụ, khách hàng đồng ý để chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân theo phương thức nêu trong Thông báo này.

Thông báo này có thể được bổ sung và sửa đổi tuỳ từng thời điểm. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để tìm hiểu nội dung sửa đổi hoặc cập nhật của Thông báo này. Với việc tiếp tục liên hệ với chúng tôi, truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, nhờ chúng tôi cung cấp dịch vụ, khách hàng khẳng định sự đồng ý với các nội dung sửa đổi hay cập nhật của Thông báo này.

Các loại thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào do chúng tôi nắm giữ hoặc quản lý có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến khách hàng (hoặc cá nhân khác) ở phạm vi mà khách hàng (hoặc cá nhân khác) được nhận dạng hoặc có thể được nhận dạng từ thông tin đó. Thông tin cá nhân bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào và quan điểm cá nhân như định nghĩa dưới đây.

Thông tin cá nhân nhạy cảm là bất kỳ thông tin cá nhân nào có chứa thông tin liên quan đến tình hình sức khoẻ hoặc tinh thần hoặc tình trạng của chủ thể thông tin, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác có bản chất tương tự, việc thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc các thông tin cá nhân khác như quy định của Bộ trưởng Bộ có liên quan tại Lệnh ban hành trong Công báo;

Quan điểm cá nhân bao gồm việc khẳng định về sự kiện không thể xác minh được hoặc không thể xác minh trong thực tế về tất cả các tình tiết của vụ việc.

Thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập và xử lý (hiện tại và trong tương lai tuỳ từng thời điểm) có thể bao gồm (tuỳ theo mối quan hệ thương mại của khách hàng đối với chúng tôi) nhưng không giới hạn thông tin về tên, số chứng minh thư (số NRIC), số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, độ tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, ngày giao hàng, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, trình độ học vấn, tình hình tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ email, nghề nghiệp, chức vụ trong công ty, thông tin chi tiết về công ty, ngành nghề làm việc, thông tin về khách hàng được cung cấp cho UIP trong đơn đăng ký, mẫu đăng ký và các mẫu đơn tương tự và/hoặc thông tin về khách hàng được thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý bởi UIP tuỳ từng thời điểm và bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm như thông tin liên quan đến tình trạng sức khoẻ (bao gồm tình trạng mang thai, tình hình sức khoẻ của khách hàng hoặc con cái), tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự, gia đình, thông tin về từng thành viên trong gia đình hoặc các thông tin tương tự khác cũng như quan điểm cá nhân.

Việc cung cấp thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân cho UIP, UIP sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích chính và mục đích khác nêu dưới đây.

Có một số thông tin nhất định mang tính bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi mà khách hàng phải cung cấp và đồng ý cho chúng tôi xử lý các thông tin bắt buộc này và nếu khách hàng không cung cấp các thông tin này thì chúng tôi không thể phê duyệt hoặc cho phép tiếp tục duy trì tư cách hội viên khách hàng thân thiết hoặc cung cấp thông tin, tình hình cập nhật, sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Các nguồn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Ngoài các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp trực tiếp cho UIP hoặc dưới các nhãn hiệu tương ứng của UIP, UIP có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau:

Đơn đăng ký, thư phản hồi, mẫu đăng ký hay các mẫu đơn tương tự khác;

Từ các trang mạng xã hội của UIP bao gồm nhưng không hạn chế trang Facebook, nếu khách hàng theo dõi, thích hoặc là thành viên của các trang đó;

Khi khách hàng tương tác hoặc liên hệ với UIP qua thông tin liên lạc, tổng đài, đường dây chăm sóc khách hàng, nhân viên quảng cáo và tư vấn;

Khi khách hàng tương tác hoặc liên hệ với UIP tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

Khi khách hàng tham gia các cuộc thi do UIP tổ chức;

Thông qua việc sử dụng trang web có liên quan đến UIP hay Decolgen bao gồm tất cả các trang web do UIP quản lý và dưới danh nghĩa của các nhãn hiệu tương ứng (sau đây gọi tắt là "các trang web"). Có thể tìm hiểu danh sách các trang web này trong phần Niên giám thương mại trên trang  https://www.decolgen.com.vn  và Cookies sử dụng trên các trang web.

Mục đích của việc xử lý thông tin

UIP có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích kinh doanh và các hoạt động của UIP bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích sau (sau đây gọi tắt là "các mục đích")

Thực hiện các nghĩa vụ của UIP theo như hợp đồng đã ký với khách hàng

Cung cấp dịch vụ hay sản phẩm được khách hàng yêu cầu

Xử lý yêu cầu/đăng ký mua/đơn đặt hàng của khách hàng và thực hiện yêu cầu/đăng ký mua/đơn đặt hàng của khách hàng

Xử lý việc đặt mua và/hoặc yêu cầu của khách hàng

Đảm bảo sự tham gia của khách hàng tại bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm, cuộc thi, sự kiện quảng cáo

Xử lý, quản lý hay xác minh đơn đăng ký mua hàng của khách hàng tại UIP cung cấp cho khách hàng các phúc lợi dành cho người đăng ký/thành viên

Xác nhận đơn đăng ký mua hàng và thực hiện thủ tục thanh toán sản phẩm hay dịch vụ được khách hàng yêu cầu

Tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như nhu cầu và thị hiếu khách hàng

Tìm hiểu và phân tích doanh số của chúng tôi cũng như nhu cầu và thị hiếu khách hàng

Xử lý việc đổi hoặc trả lại sản phẩm;

Tiến hành nghiên cứu và thống kê, khảo sát và thăm dò ý kiến

Nhìn chung, mục đích của việc xử lý thông tin cũng nhằm:

Trả lời thắc mắc, ý kiến và phản hồi từ khách hàng

Liên hệ với khách hành vì các mục đích nêu trong Thông báo này

Sử dụng cho các mục đích hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu dữ liệu,

Sử dụng cho các mục đích phát hiện, ngăn ngừa và truy tố tội phạm

Sử dụng để UIP tuân thủ các nghĩa vụ quy định trong luật;

Và khách hàng đồng ý và chấp nhận cho UIP sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích và theo phương thức nêu trong Thông báo này

Mục đích tiếp thị và quảng cáo

UIP cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của hách hàng cho các mục đích khác như sau (sau đây gọi tắt là "mục đích khác")

Gửi cho khách hàng thông tin cảnh báo, tin tức, thông tin cập nhật, thư, hàng khuyến mại, khuyến mại dành riêng cho khách hàng, thiệp chúc mừng nhân dịp lễ tết của UIP, đối tác, các nhà tài trợ hoặc đơn vị quảng cáo của UIP

Thông báo và mời khách hàng tham dự sự kiện hoặc hoạt động do UIP, đối tác, các nhà tài trợ hoặc đơn vị quảng cáo của UIP tổ chức

Xử lý việc đăng ký tham gia hoặc tham dự sự kiện hay hoạt động của khách hàng và liên hệ với khách hàng để khẳng định sự tham gia tại sự kiện hay hoạt động đó

Chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các đối tác, đơn vị quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện hay nhà tài trợ để có thể liên hệ với khách hàng nhằm tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi

Thông qua hình thức gửi bưu điện, gọi điện thoại, gửi tin nhắn (SMS), ứng dụng trên điện thoại, gửi trực tiếp và/hoặc bằng by email.

Nếu khách hàng không đồng ý để UIP sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác, xin vui lòng thông báo cho UIP thông qua đầu mối liên lạch nêu dưới đây.

Chuyển giao thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chuyển giao để xử lý ở một nước khác ngoài Việt Nam, chuyển giao cho các công ty trực thuộc UIP nằm ở ngoài Việt Nam và/hoặc nơi đặt các máy chủ của UIP bên ngoài Việt Nam. Khách hàng hiểu và đồng ý với việc chuyển giao các thông tin cá nhân ra ngoài Việt Nam như nêu dưới đây.

Công bố thông tin của bên thứ ba

Thông tin của khách hàng có thể được chuyển giao hay công bố cho bên thứ ba vì các mục đích chính và mục đích khác. Ngoài ra, UIP có thể phối hợp với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hay cá nhân khác để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho UIP và do đó có thể phải cung cấp việc tiếp cận hoặc công bố thông tin cá nhân của khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba nêu trong Mục này bao gồm (nhưng không hạn chế)

Đại lý giao hàng như đại lý dịch vụ chuyển phát nhanh, người đưa thư;

Các đối tác và đơn vị quảng cáo của UIP bao gồm các bên mà UIP hợp tác để tổ chức các sự kiện, chương trình hoặc hoạt động nhất định;

Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

Công ty nghiên cứu tiếp thị;

Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công trình phát triển;

Nhà quản lý và sở hữu máy chủ trang web, nhà quản lý quan hệ khách hàng, công ty quản lý nội dung, tổng đài điện thoai;

Tổng đài điện thoại và nhóm quản lý chương trình khách hàng thân thiết;

Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và kiểm toán độc lập, chuyên gia tư vấn pháp luật, tài chính và các chuyên gia tư vấn khác;

Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được công bố trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như trong các giao dịch chẳng hạn như trong hoạt động mua bán một công ty con hay một bộ phận, sát nhập, hợp nhất hay mua bán tài sản, hoặc trong trường hợp giải thể.

Tiếp cận & đính chính thông tin

Trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, khách hàng có thể yêu cầu tiếp cận và/hoặc đính chính thông tin cá nhân và/hoặc giới hạn việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng theo cách thức nêu trong Thông báo này và/hoặc gửi thắc mắc liên quan đến thông tin của khách hàng bằng cách liên hệ với

Công ty TNHH United International Pharma Việt Nam

Số điện thoại: (84-28) 39621000

Giờ làm việc: 8.30-11.30 và từ 13.00-17.30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trừ ngày lễ

UIP có quyền áp dụng mức phí tiếp cận thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến quyền của khách hàng được yêu cầu tiếp cận và/hoặc yêu cầu đính chính thông tin cá nhân, UIP có quyền từ chối các yêu cầu đó vì các lý do chính đáng theo quy định của pháp luật chẳng hạn như trong trường hợp hệ quả của việc cho phép khách hàng truy cập thông tin không hài hoà với các rủi ro đối với khách hàng hoặc quyền được giữ bí mật thông tin của người khác.

Nếu khách hàng không muốn các cookies trên các trang web thu thập thông tin cá nhân, khách hàng có thể khử hoạt tính của các cookies đó bằng cáh chỉnh chế độ cài đặt trình duyệt internet, ngăn chặn hoặc khử hoạt tính của các cookies bằng cách xoá lịch sử truy cập và xoá lưu trữ trên trình duyệt internet.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Các trang web của chúng tôi có thể có các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Xin lưu ý là UIP không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc công bố thông tin cá nhân của bên thứ ba đó. Nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp cho các trang web đó, chính sách bảo mật thông tin và điều khoản dịch vụ của các trang web đó được áp dụng và UIP không chịu trách nhiệm đối với việc xử lý thông tin cũng như chính sách bảo mật thông tin của các trang đó.

Thông tin cá nhân của người chưa thành niên và các cá nhân khác

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, khách hàng ghi nhận và đồng ý để UIP xử lý và công bố thông tin cá nhân của người được khách hàng nuôi dưỡng theo cách thức nêu trong Thông báo này. Khách hàng có thể chấp thuận đối với trường hợp như sau:

- Với tư cách là cha mẹ/người giám hộ của người dưới 18 tuổi.

- Với tư cách là người được toà án chỉ định để quản lý các công việc của người không có khả năng tự mình quản lý

Trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ hoặc chồng, thành viên trong gia đình hoặc bạn bè), khách hàng cam kết và đảm bảo khách hàng có thẩm quyền để cung cấp thông tin cá nhân của những người này cho UIP và khách hàng đã được sự đông ý của những người này đối với việc xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của họ theo cách thức nêu trong Thông báo này.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi ghi nhận khách hàng có quyền quyết định cung cấp thông tin cá nhân gì cho chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý nếu khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân nêu trên hoặc giới hạn việc sử dụng thông tin, việc này có thể khiến chúng tôi không có khả năng và/hoặc không thể thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và thực hiện các mục đích chính và mục đích khác nêu trong Thông báo này.

Chúng tôi tin tưởng khách hàng đồng ý với các điều khoản nêu trên liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không liên hệ với chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi nhận được Thông báo này, chúng tôi hiểu rằng khách hàng đồng ý cung cấp thông tin. Xin vui lòng liên hệ với Bộ phận phụ trách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi nếu không đồng ý cung cấp thông tin. Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để làm rõ những điều khoản nêu trong Thông báo này, cập nhật thông tin về chính sách bảo mật thông tin và các nội dung sửa đổi bổ sung liên quan đến Thông báo này.